Az adószám felfüggesztésének van helye, ha

 • az adózónak kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett  ismeretlensége miatt érkezett vissza, vagy az irat kézbesíthetetlennek tekinthető,

 • az adózó a székhelyén nem található,

 • az adózó szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentette be,

 • a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy, illetve a megadott elérhetőségi  helyeken nem fellelhető,

 • az adózóval szemben az állami adóhatóság 60 napos üzletlezárást vagy a tevékenység  60 napos felfüggesztését ismételten rendeli el,

 • az adózó a bevallási vagy adófizetési kötelezettségének az esedékességtől számított  365 napon belül nem tesz eleget.

 • a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére  előírt határidő (2011. május 30.) eredménytelen elteltét követő 30 napon belül  15 napos határidő tűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.  Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja,  az állami adóhatóság a határidő elteltét követő napon az adózó adószámát 60 napos  határozott időtartamra felfüggeszti.

Az adóhatóság az adószám alkalmazásának felfüggesztéséről határozattal dönt.  A határozatot az adóhatóság hirdetményi úton közli az adózóval. A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik  napon kell közöltnek tekinteni. A fellebbezést ettől az időponttól számított 15  napon belül lehet előterjeszteni. A határozat az adóhatóságnál átvehető.

Fentiekre tekintettel felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a jelenleg hatályos  törvényi szabályozás szerint az adóhatóság nem kézbesít postai úton határozatot az adószám felfüggesztéséről. Ebből eredően az adózók sok esetben csak a fellebbezési  határidőn túl (pl. a felfüggesztést követő első áfa-bevallás benyújtása alkalmával)  értesülnek adószámuk felfüggesztéséről. Lényeges ezért, hogy az előző felsorolás  alapján potenciálisan érintett adózók az illetékes NAV megyei adóigazgatóság központi ügyfélszolgálatainak hirdetőtábláján, illetve a NAV internetes honlapján – a  oldalról elérhető  honlapon, az „Adószámok felfüggesztése” menüpont alatt – rendszeresen figyelemmel  kísérjék, hogy adószámuk felfüggesztésre került-e.

Az adószám felfüggesztésének joghatása, hogy a felfüggesztést elrendelő határozat  jogerőre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozat jogerőre  emelkedése közötti időszakra az adózó adólevonási jogot,adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést nem érvényesíthet, illetve ezen időszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti.

További lényeges tudnivalók:

 • A felfüggesztést megelőző időszakban keletkezett visszatérítendő adó (költségvetési  támogatás, túlfizetés) a felfüggesztés megszüntetését követően érvényesíthető.

 • A 1165-ös Áfa-bevallásban a megelőző időszakban keletkezett ún. átvihető követelés  nem tüntethető fel, azonban az adószám visszaállítását követően újra érvényesíthető.

 • Az adóalany a felfüggesztés időtartama alatt gazdasági tevékenységét folytathatja,  számlakibocsátási kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget.  Az előzőekben említett korlátozások kivételével adóbevallási és adófizetési kötelezettségét  teljesítenie kell.

 • Az adószám felfüggesztése a közösségi adószám felfüggesztését is jelenti.

 • Az adószám felfüggesztése nem érinti az adózó által kibocsátott számlára alapítható  áfa-levonási jogot.

 • A felfüggesztés megszüntetését főszabály szerint az adózónak kell kérelmeznie.  A felfüggesztést az adóhatóság hivatalból akkor szüntetheti meg, ha hitelt érdemlő  tudomás szerez arról, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt (pl. az  adózó bevallási, adófizetési kötelezettségét teljesítette).

 • A felfüggesztés időtartama 30 nap. Amennyiben a felfüggesztést az adóhatóság  nem szünteti meg, az adóhatóság az adószámot határozattal törli, és erről a cégbíróságot,  illetőleg egyéni vállalkozók esetében az okmányirodát értesíti. Ezen határozat közlése is hirdetményi úton történik.

 • Amennyiben a cégbíróság, illetve az okmányiroda az adózót nem törli nyilvántartásából  (mert az a törvényes működést helyreállította), a törölt adószám visszaállítása  kérhető. 

 • A 60 napos üzletbezárással (tevékenység felfüggesztéssel) érintett, valamint  a beszámoló letétbe helyezését elmulasztó adózók adószámát az adóhatóság 60 napos  határozott időtartamra függeszti fel. A felfüggesztés megszüntetése ezekben az  esetekben nem kérhető, azonban az adószám sem kerül törlésre az időtartam elteltével.

A 365 napon túli tartozással rendelkezők adószámát az adóhatóság a bevallási,  illetve az adófizetési kötelezettség teljesítéséig, határozatlan időtartamra függeszti  fel. Az ilyen adózók tartozásukra fizetési könnyítést (fizetési halasztást, részletfizetést)  kérhetnek, melynek megadása esetén tartozásuk új esedékességet kap. Ezzel az adószám  felfüggesztésének oka megszűnik, azaz a felfüggesztés megszüntetése kérhető.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!