Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2012. január 1-jétől hatályos 24/C-F. §-ainak rendelkezései bevezették az adóregisztrációs eljárás és az azt követő kockázatelemzési eljárás eredményeként alkalmazható fokozott adóhatósági felügyelet jogintézményét.

Az Art. 24/F. § (1) bekezdése alapján az állami adóhatóság az adószám megállapítását, illetőleg az Art. 24/D. § szerinti eljárást követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le.

24/D. § (1) Az állami adóhatóság a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adózók vezető tisztségviselőjének, képviseletre jogosult tagjának, vagy a korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese (e szakasz alkalmazásában: tag) személyében történt változásról történt tudomásszerzést követően 30 napon belül megvizsgálja, hogy a változás miatt bekövetkezett-e a 24/C. § (2) bekezdésben meghatározott valamely akadály.

Az adóregisztrációt követő kockázatelemzési eljárás során az állami adóhatóság az adózó részére kérdőívet küldhet, amelyen – az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából – az alábbiakra hívja fel az adózót:

a) a tevékenység részletes bemutatása,

b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegével kapcsolatos információk közlése,

c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása,

d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése,

e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása.

Az Art. 24/F. § (1) bekezdésében foglalt intézkedésre az állami adóhatóság a KOCKERD jelű, Kérdőív adóregisztrációt követő kockázatelemzéshez megnevezésű nyomtatványt rendszeresítette.

A Kockerd nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról. Amennyiben az adózó rendelkezik ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztrációval, abban az esetben a nyomtatvány elektronikus úton is benyújtható. Regisztráció hiányában postai úton, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatain, kirendeltségein keresztül juttatható el az adóhatósághoz.

Törekedni kell a kérdőív teljes körű kitöltésére, mert hiányos kitöltés esetén az adóhatóság az adózót hiánypótlásra hívja fel, amelynek ha nem tesz eleget és mulasztását nem menti ki, az Art. 24/F. § (6) bekezdés a) pontja alapján az adószám törlésére kerül sor.

Akkor kell hiányosnak tekintenia a kérdőívet, ha az adózó nem válaszolt a kérdőív minden kötelezően megválaszolandó kérdésére.

Szintén fontos szem előtt tartani, hogy az Art. 24/F. § (6) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben az adóhatóság kérdőív kitöltésére felhívó végzésében megjelölt határidőn belül az adózó a kitöltött nyomtatványt nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére és mulasztását nem menti ki, az adóhatóság az adószám törlését rendeli el.

Az esetleges túlzott buzgalmat sem értékelheti az adóhatóság, mert egy kitöltésre felhívó végzéséhez csak egy kérdőív kapcsolódhat. Amennyiben valaki mégis több kérdőívet nyújt be kizárólag az elsőként beérkezett kérdőív kerül feldolgozására.

A kérdőív kizárólag csak abban az esetben javítható, ha az adóhatóság a hiánypótlásra történő felhívás keretében a kérdőív ismételt és teljes körű kitöltésére kéri. A kérdőív kitöltése dátum és aláírás nélkül érvénytelen!

A teljesség igénye nélkül tapasztalatunk szerint gyakrabban problémát okozó néhány kérdés helyes megválaszolásához próbálunk segítséget nyújtani.

Főlap (B) blokkon belül a az adóregisztráció okához kapcsolódó kódkockába a vállalkozásra tényszerűen igaz állapotnak megfelelő jelzést kell beírni. Ha a vállalkozás újonnan jogelőd nélkül alakult, akkor „U”, ha átalakulással jött létre, akkor „A” , ha személyi változással érintett, akkor „V” betűt.

A kérdőív kitöltésére felhívó végzés vonalkódjának megadása minden esetben kötelező. Itt annak a végzésnek az iktatószámát kell megjelölni, amellyel az állami adóhatóság a kérdőív kitöltésére felhívott.

Az adózó cégneve rovatba a cégnyilvántartásba bejegyzett teljes elnevezését szükséges feltüntetni.

Főlap (D) blokk: Figyelem! Ez egy igen munkaigényes kérdőív, mert minden oldalát alá kell írni, tehát nem elegendő csak a Főlap (D) blokkjának aláírása.Ez azért fontos,mert aláírás hiányában a kérdőív érvénytelen. Amennyiben a kérdőívet meghatalmazott írja alá az eredeti meghatalmazást vagy annak hitelesített másolatát csatolni kell a kérdőívhez, és ezt a főlap (D) blokkjában az eseti meghatalmazás csatolására vonatkozó kódkockába tett X-szel kell jelölni. Ilyen esetben a meghatalmazás csatolása nélkül a kérdőív szintén érvénytelen!

B-01 lap 1. sor: Figyelem! Adókötelezettség nem csak az árbevétel elérése révén keletkezhet. Pl. ha adózó kifizetőként adóköteles bevételt juttat vagy fordított adózás alá eső ügyletek kapcsán is keletkezhet adófizetési kötelezettség.

C-01 lap 10-14. sor: Az itt szereplő alábbi fogalmak így értendők. Változó munkavégzési hely: a munkáltató a munkavállalóval kötött szerződés alapján az egész működési területén (székhelyen és valamennyi telephelyen, fióktelepen) foglalkoztathatja a munkavállalót.

Kirendelés: a munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető.

Munkaerő kölcsönzés: olyan tevékenység, melynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

D-01 lap 1-7. sor: A kérdőív kitöltésének napján az adózó könyvviteli nyilvántartásában rögzített adatot kell ezer forintra kerekítve szerepeltetni.

F-01 lap 2-12. sor: A kitöltés időpontjában az adózó könyvviteli nyilvántartásában rögzített adatok alapján kell a finanszírozási forrásokat megadni, ezer forintban a táblázat szerinti részletezésben. Ezeket célszerű a könyvelőtől megkérni. A 2-9. sorokba nem sorolható egyéb forrás esetén a forrás megnevezése és összege egyaránt kitöltendő adat. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (0).

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!