További egyszerűsítési lehetőségeket nyit meg a számviteli törvény a mikrogazdálkodók részére. Egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló formájában is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

A jogelőd nélkül alapított vállalkozónál – a mikrogazdálkodói beszámoló alkalmazásakor -, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló részletes szabályait a számviteli törvény felhatalmzása alapján a 398/2012. (XII. 20.) Kormány rendelet tartalmazza. A kormány rendelet hatálya a Számviteli törvény szerinti mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó, azaz a mikrogazdálkodó könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségére terjed ki.

Azaz az e körbe tartozó vállalkozások a számviteli törvény előírásait a 398/2012. (XII. 20.) Kormány rendeletben foglalt eltérésekkel kötelesek alkalmazni.

A mikrogazdálkodó mentesül az Szt. 161. §-a szerinti számlarend-készítési kötelezettség alól, ha főkönyvi elszámolásait aKormányrendelet 3. melléklete szerinti számlatükör szerint vezeti. A főkönyvi könyvelés során a 3. melléklet szerinti számlatükör számláinak neve határozza meg azok tartalmát.E számlatükör alkalmazása esetén azok számláinak tagolásától nem lehet eltérni. Nem minősül eltérésnek a főkönyvi számlák továbbrészletezése.

A mikrogazdálkodó a beszámoló tekintetében az Számviteli törvény tekintetében a megbízható és valós összképre vonatkozó követelményének a Kormány rendeletben foglaltak betartásával tesz eleget. A mikrogazdálkodói beszámoló alkalmazása esetén a mikrogazdálkodónak számviteli politikát nem készítenie. További eltérés a törvény előírásaitól, hogy az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell teljes összegben elszámolni, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.