Adójog

Irodánk egyik speciális területe az adójog. Az adójogszabályok folyamatos változására tekintettel érdemesnek tartjuk adójoggal foglalkozó ügyvédhez fordulni, ha adózással kapcsolatos problémái merülnek fel. Egy egyszerű adózó számára szinte a lehetetlen kategória kiigazodni a már említett, folyamatosan változó jogszabályokban. Ezért vagyunk mi, akik napra készen állunk rendelkezésre ügyfeleinknek.

A következőkben nézzünk meg néhány általános fogalmat az adójog kategóriájában!

Először is nézzük meg, hogy ki is az adózó:

Ahol ezt pontosan megtaláljuk, az a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.), ennek a 6. § (1) bekezdése, valamint a 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air), 11. §-a.

Ha már megnéztük, hogy kik azok az adózók, és sikerült megfejteni, akkor most nézzük meg, hogy az adójog rendszerében milyen típusai vannak az adózóknak?

Az adózók típusai:

 • adóalany
 • munkáltató, kifizető és adóbeszedésre kötelezett
 • adatszolgáltatást, bizonylat vagy igazolásának kiállítását végző szerv
 • felszámoló (a felszámolás kezdeti időpontjától az adózó helyébe lép, ez az újonnan keletkezett adókötelezettségekre is vonatkozik)
 • kezes és tartozásátvállaló (adóhatósági jóváhagyással adózóvá válik)
 • nyilatkozattételre vagy tanúvallomásra kötelezett

Az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság megállapítja az adózó jogait, kötelezettségeit, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, nyilvántartást vezet az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről, és adatot igazol, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.


Nézzük meg röviden, hogy mik is az adózók jogai:

 • az ellenőrzést végző – ideértve a külföldi adóhatóság tisztviselőjét is – személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni,
 • az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
 • megfelelő képviseletről gondoskodni.
 • joga van továbbá az ellenőrzés során keletkezett iratokba az eljáró adóhatósággal történő előzetes egyeztetést követően betekinteni,
 • joga van a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni,
 • joga van a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő tizenöt napon

 

 Nézzünk meg néhány kiemelt pontot az adózók kötelezettségei közül

 

 • Köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.
 • Az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó és foglalkoztatottja az adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. Nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.
 • Amennyiben az adózót adómentesség, vagy adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.

 

Ez csupán egy aprócska kivonata az adójog területén meglévő jogszabályok halmazának. Azt szerettük volna bemutatni ezzel a néhány gondolattal, hogy az adójog nem a legegyszerűbb jogi terület. Várjuk irodánkba mindazokat, akik a felsorolásban magukra ismertek, illetve mindazokat, akiknek bármilyen adójogi kérdésük, problémájuk van, hiszen mi tudjuk, hogy az adójog egy igen nehéz terep, és tudjuk, hogy mi képesek vagyunk ott eligazítani Önöket.